Stadsregionaal sectorplan

Schrijven van een stadsregionaal sectorplan voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, primair onderwijs en beroepsopleidingen in de regio Rotterdam Rijnmond.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent subsidie aan bedrijfstakken die door de crisis in zwaar weer zijn gekomen. De aanvraag – sectorplan – moet voldoen aan een grote hoeveelheid inhoudelijke- en vormvereisten en de middelen dienen ingezet te worden voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. In de regio Rotterdam Rijnmond hebben beroepsopleidingen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair onderwijs de handen ineengeslagen en opdracht gegeven tot het vervaardigen van zo’n subsidie-aanvraag, een sectorplan. Aan mij is gevraagd de inhoudelijke content te verzorgen. Daartoe heb ik een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit de sector om input te krijgen over de problematiek en behoeften uit het werkveld en om mijn voorstellen voor maatregelen te toetsen op wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Aldus is het plan tot stand gekomen. Een projectleider verzorgde alle formeel juridische aangelegenheden, procesgang en voerde de eindredactie. Het Rijk heeft het merendeel van de aanvraag (de maatregelen 1 en 3) gehonoreerd en inmiddels is de implementatie van start.

Stadsregionaal sectorplan

<< terug naar portfolio-overzicht