Ontwikkelen en schrijven van beleidsnotitie:

Naar A-kwaliteit in voorschoolse voorzieningen in Rotterdam!

De gemeente Rotterdam wil in haar nieuwe harmonisatiebeleid een kwaliteitsslag maken. Hoewel er draagvlak bestaat in het werkveld voor een kwaliteitsimpuls, heeft men bedenkingen bij de invulling die de gemeente voorstaat. Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en beroepsopleidingen nemen daarom het initiatief om hun stem te laten horen. Zij vragen mij om een alternatief te ontwikkelen en dit namens hen te beschrijven in een beleidsvoorstel. Ik schrijf in opdracht van een stuurgroep van bestuurders van de initiatiefnemers, en heb een klankbordgroep van beleidsmedewerkers uit de diverse werkterreinen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen voorstel namens vrijwel alle kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties en alle grote schoolbesturen. De wethouder heeft het voorstel overgenomen en het is nu verwerkt in de subsidiebeleidsregels van Rotterdam.

Voorstel A-kwaliteit namens werkveld Rotterdam 27-3-2016

<< terug naar portfolio-overzicht